แผนการเรียนสาขางานบัญชี (ปวช.)

 แผนการเรียนประจำปีการศึกษา  2555

สาขางานบัญชี (ปวช.)

ภาคเรียนที่ 1/2555

รหัสวิชา

รายวิชา

นก.(ชม.)

2000-1601

พลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ

1(2)

2000-1201

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

2(2)

2001-0001

คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ

2(3)

2001-0007

ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

2(3)

2201-1004

การขาย 1

3(3)

2201-1002

บัญชีเบื้องต้น 1

3(4)

2201-1005

พิมพ์ดีดไทย 1

2(4)

2201-2111

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

2(3)

2201-1020

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

2(3)

2001-0001

กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1

-(2)

 

รวมหน่วยกิต

19(29)

ภาคเรียนที่   2/2555

รหัสวิชา

รายวิชา

นก.(ชม.)

2000-1612

เพศศึกษา

1(1)

2000-1202

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

2(2)

2201-1001

การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

2(3)

2201-1010

พิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 2

1(3)

2201-1003

บัญชีเบื้องต้น 2

3(4)

2201-2107

การบัญชีอุตสาหกรรมและระบบใบสำคัญ

3(3)

2201-2104

การบัญชีเช่าซื้อและขายผ่อนชำระ

3(3)

2201-2316

การพัฒนาบุคลิกภาพ

2(4)

2002-0002

กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2

-(2)

 

รวมหน่วยกิต

17(2

ภาคเรียนที่  3/2556

รหัสวิชา

รายวิชา

นก.(ชม.)

2000 – 1101

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1

2(2)

2000 – 1301

วิถีธรรมวิถีไทย

2(2)

2000 – 1401

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

1(2)

2000 – 1501

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1

2(2)

2000 – 1221

การสนทนาภาษาอังกฤษ 1

2(3)

2200 – 1001

ธุรกิจทั่วไป

1(3)

2201 – 1007

พิมพ์ดีดอังกฤษ 1

3(3)

2201 – 2102

การบัญชีห้างหุ้นส่วน

3(3)

2201 – 2106

การบัญชีร่วมค้าและฝากขาย

2(3)

2002 - 0003

กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1

-(2)

 

รวมหน่วยกิต

18(25)

ภาคเรียนที่  4/2556

รหัสวิชา

รายวิชา

นก.(ชม.)

2000 – 1104

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

2(2)

2000 – 1303

การดำรงชาติไทย

2(2)

2000 – 1222

การสนทนาภาษาอังกฤษ 2

1(2)

2000 – 1520

คณิตศาสตร์ประยุกต์

2(2)

2001 – 0006

การเงินส่วนบุคคล

2(3)

2201 – 1012

พิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 2

1(3)

2201 – 2105

ระบบบัญชีเดี่ยวและสินค้า

3(3)

2201 - 2101

การบัญชีตั๋วเงิน

3(3)

2201 – 1021

กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม

2(3)

2002 - 0004

กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2

-(2)

 

รวมหน่วยกิต

18(25)

ภาคเรียนที่  5/2557

รหัสวิชา

รายวิชา

นก.(ชม.)

2000 – 1235

ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ

1(2)

2201 – 2108

การบัญชีเกี่ยวกับภาษี

3(3)

2201 - 2109

กระบวนการจัดทำบัญชี

3(6)

2201 – 2306

การใช้เครื่องใช้สำนักงาน

2(4)

2201 – 1018

เอกสารธุรกิจ

2(2)

2000 – 7001

การฝึกงาน

4(*)

2001 - 0007

กิจกรรมในสถานประกอบการ

-(2)

 

รวมหน่วยกิต

15(19)

ภาคเรียนที่  6/2557

รหัสวิชา

รายวิชา

นก.(ชม.)

2000 – 1224

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

1(2)

2000 – 1421

วิทยาศาสตร์ประยุกต์

2(3)

2001 – 0008

พลังงานและสิ่งแวดล้อม

2(3)

2201 – 2103

การบัญชีบริษัทจำกัด

3(4)

2201 – 2112

การบัญชีสำหรับกิจการพิเศษ

3(3)

2201 – 2110

การบัญชีกับคอมพิวเตอร์

3(3)

2104 – 5001

โครงการ

4(4)

2201 – 1015

เศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค

2(2)

2002 - 0005

กิจกรรมองค์กรวิชาชีพ 3

-(2)

 

รวมหน่วยกิต

20(26)

แผนการเรียนสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวช.)

 แผนการเรียนประจำปีการศึกษา  2555

งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวช.)

ภาคเรียนที่ 1/2555

รหัสวิชา

รายวิชา

นก.(ชม.)

2000-1201

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

2(2)

2000-1601

พลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ

1(2)

2001-0001

คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ

2(3)

2001-0007

ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

2(3)

2201-1002

การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

2(3)

2201-1002

บัญชีเบื้องต้น

3(4)

2201-1004

การขาย 1

3(3)

2201-1005

พิมพ์ดีดไทย 1

2(4)

2201-2416

ฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น

2(4)

2002-0001

กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1

-(2)

 

รวมหน่วยกิต

19(30)

ภาคเรียนที่ 2/2555

รหัสวิชา

รายวิชา

นก.(ชม.)

2000-1202

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

2(2)

2000-1612

เพศศึกษา

1(1)

2201-1010

พิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 2

1(3)

2201-1003

บัญชีเบื้องต้น 2

3(4)

2201-2402

คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์

2(2)

2201-2406

การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล

2(4)

2201-2317

การพัฒนาบุคลิกภาพ

2(4)

2002-0002

กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ

-(2)

 

รวมหน่วยกิต

17(30)

ภาคเรียนที่ 3/2556

รหัสวิชา

รายวิชา

นก.(ชม.)

2000 – 1101

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1

2(2)

2000 – 1301

วิถีธรรมวิถีไทย

2(2)

2000 – 1401

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

2(3)

2000 – 1501

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1

2(2)

2000 – 1221

การสนทนาภาษาอังกฤษ 1

1(2)

2200 – 1001

ธุรกิจทั่วไป

2(2)

2201 – 1007

พิมพ์ดีดอังกฤษ 1

1(3)

2201 – 2414

การสร้างเบเพจ

2(4)

2201 – 2405

การใช้โปรแกรมฐานข้อมูล

2(4)

2201 – 2419

การใช้โปรแกรมกราฟิกส์

2(4)

2002 - 0003

กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1

-(2)

 

รวมหน่วยกิต

20(33)

ภาคเรียนที่ 4/2556

รหัสวิชา

รายวิชา

นก.(ชม.)

2000 – 1104

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

2(2)

2000 – 1303

การดำรงชาติไทย

2(2)

2000 – 1222

การสนทนาภาษาอังกฤษ 2

1(1)

2000 – 1520

คณิตศาสตร์ประยุกต์

2(2)

2001 – 0006

การเงินส่วนบุคคล

2(3)

2201 – 1012

พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 2

1(3)

2201 – 2409

ประมวลผลอิเล็กทรอนิกส์

2(2)

2201 – 2410

หลักการเขียนโปรแกรม

2(4)

2201 – 2415

ระบบเครือข่ายเบื้องต้น

2(4)

2002 - 0004

กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1

-(2)

 

รวมหน่วยกิต

18(29)

ภาคเรียนที่ 5/2557

รหัสวิชา

รายวิชา

นก.(ชม.)

2000 – 1235

ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ

1(2)

2201 – 2417

ปฏิบัติงานบริการคอมพิวเตอร์

3(6)

2201 – 2403

จริยธรรมในอาชีพคอมพิวเตอร์

2(2)

2201 – 2418

เทคโนโลยีสำนักงาน

2(4)

2201 – 2407

โปรแกรมประมวลผลคำประยุกต์

1(2)

2000 - 7001

การฝึกงาน

4(*)

2002 - 0007

กิจกรรมในสถานประกอบการ

-(2)

 

รวมหน่วยกิต

9(18)

ภาคเรียนที่ 6/2557

รหัสวิชา

รายวิชา

นก.(ชม.)

2000 – 1421

วิทยาศาสตร์ประยุกต์

2(3)

2000 – 1224

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

1(2)

2001 – 0008

พลังงานและสิ่งแวดล้อม

2(3)

2201 – 2411

การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการเท็กโหมด

2(4)

2201 – 2412

การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ GU

2(4)

2201 - 2408

การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

2(40

2201 – 5001

โครงการ

4(6)

2101 – 2109

การขับรถยนต์

2(3)

2002 - 0005

กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3

-(2)

 

รวมหน่วยกิต

17(30)

แผนการเรียนสาขางานการบัญชี (ปวส.)

 แผนการเรียนประจำปีการศึกษา  2555

แผนการเรียนสาขางานการบัญชี  (ปวส.)

ภาคเรียนที่ 1 /2555

รหัสวิชา

รายวิชา

นก.(ชม.)

3000-1101

ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ

3(3)

3000-1201

ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1

2(3)

3000-1301

ชีวิตและวัฒนธรรมไทย

1(1)

3000-1601

ห้องสมุดกับการเรียนรู้สารสนเทศ

1(1)

3200-1002

กฎหมายธุรกิจ

3(3)

3000-2001

กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 5

-(2)

3200-0002

บัญชีเบื้องต้น 1

3(4)

3200-0001

ธุรกิจทั่วไป

2(2)

3200-0005

การใช้เครื่องใช้สำนักงาน

3(5)

 

รวมหน่วยกิต

18(24)

ภาคเรียนที่ 2/2555

รหัสวิชา

รายวิชา

นก.(ชม.)

3000-1202

ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2

2(3)

3000-1603

กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ

2(2)

3000-1423

วิทยาศาสตร์ 4

3(4)

3000-1524

สถิติ

3(3)

3200-1003

หลักการจัดการ

3(3)

3201-1002

โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อาชีพ

3(4)

3000-2002

กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 6

-(2)

3200-0003

บัญชีเบื้องต้น 2

3(4)

3200-0004

การขายเบื้องต้น

3(3)

 

รวมหน่วยกิต

22(28)

ภาคเรียนที่ 3/2556

รหัสวิชา

รายวิชา

นก.(ชม.)

3000 – 1306

เศรษฐกิจพอเพียง

2(2)

3000 – 1228

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

1(20

3200 – 1001

หลักเศรษฐศาสตร์

3(3)

3200 - 1005

หลักการตลาด

3(3)

3000 – 0205

คอมพิวเตอร์กราฟิกส์

3(4)

3201 - 2001

บัญชีชั้นกลาง 1

3(4)

3201 – 2010

ระบบบัญชี

3(3)

3200 – 1006

บัญชีการเงิน

3(4)

3000 – 2007

กิจกรรมในสถานประกอบการ

-(2)

 

รวมหน่วยกิต

21(27)

ภาคเรียนที่ 4/2556

รหัสวิชา

รายวิชา

นก.(ชม.)

3000 – 1226

ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ

1(2)

3000 – 0102

การเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร

3(3)

3201 – 2002

บัญชีชั้นกลาง 2

3(4)

3201 – 2003

การบัญชีต้นทุน 1

3(4)

3201 – 2005

การบัญชีชั้นสูง 1

3(4)

3201 – 2007

การบัญชีภาษีอากร

3(3)

3000 - 2003

กิจกรรมองค์การพื้นฐานวิชาชีพ 7

-(2)

 

รวมหน่วยกิต

16(22)

создать сайт

เข้าสู่ระบบ